REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH I BADMINTONWYCH FAME SPORT CLUB

I Postanowienia ogólne

1.     Właścicielem obiektów jest: Fame Sport Sp. z o.o., sp. k. (Klub), 30-703 Kraków, ul Dekerta 21.
Miejscem gier s
ą obiekty sportowe Klubu przy ul. Dekerta 21.

2.     W trakcie korzystania z obiektów sportowych (kortów), należy kierować się szeroko pojętą kulturą i etyką sportową.

3.     Obiekty (korty) są czynne w ustalonych godzinach otwarcia Klubu oraz w oparciu o złożone zamówienia.

4.     Do korzystania z obiektów (kortów) uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące je zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu.

5.     Na korcie obowiązuje bezwzględny zakaz:

·         spożywania posiłków,

·         spożywania alkoholu,

·         przebywania osób nietrzeźwych,

·         palenia tytoniu,

·         używania wulgarnych słów,

·         wprowadzania zwierząt,

·         wprowadzania i jazdy rowerem,

·         zaśmiecania kortów,

·         niszczenia nawierzchni kortów,

·         zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

6.     Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom pracowników obsługi Klubu.

7.     Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobligowany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji. Osoby przychodzące na kort nie powinny przebywać przy korcie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, aby nie przeszkadzać innym osobom grającym w tym czasie.

8.     Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, badmintonowe, piłki oraz lotki) zobowiązane są do pokrycia kosztów, jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu, jeżeli naprawa nie będzie możliwa.

9.     Na korcie obowiązuje obuwie do gry w tenisa/badmintona z płaską podeszwą oraz strój sportowy.

10.  Klub oraz pracownicy kortów nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

11.  Za zdarzenia losowe powstałe podczas użytkowania kortów tenisowych lub badmintonowych Klub nie ponosi odpowiedzialności. Korzystający użytkują obiekt (grają i przebywają na obiekcie) na własną odpowiedzialność.

12.  Wszyscy korzystający z obiektu i sprzętu zobowiązani są do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem. Zobligowani są również do podporządkowania się poleceniom i wskazówkom obsługi obiektu, trenera lub instruktora.

13.  Fame Sport Club zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa w dostępie do kortów na potrzeby Akademii Tenisa i klubowych trenerów.

 

II Rezerwacje kortów tenisowych i badmintonowych

1.     Z kortów można korzystać po uprzednim ustaleniu terminu.

2.     Rezerwacja kortów odbywa się telefonicznie pod numerem 534-705-530 osobiście w recepcji klubu lub przez rejestrację na portalu twojtenis.pl.

3.     Rezerwacja kortów staje się wiążąca w momencie złożenia rezerwacji telefonicznie pod numerem 534-705-530,  osobiście w recepcji klubu lub przez rejestrację na portalu twojtenis.pl.

4.     W przypadku rezygnacji z wcześniej ustalonego terminu należy powiadomić obsługę kortów najpóźniej 24 godzin przed ustalonym terminem. W przeciwnym razie rezerwujący pokrywa 100% kosztu wynajmu kortu, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Termin odwołania rezerwacji obowiązuje również osoby umawiające się na indywidualne gry z Klubowym instruktorem.

5.     Prawo do rezerwacji mają wyłącznie osoby wywiązujące się terminowo z finansowych zobowiązań wobec Klubu.

6.     Osoby nie regulujące zobowiązań za zarezerwowane korty, nie będą miały prawa gry i rezerwacji kortu, do momentu całkowitego uregulowania zaległości. W przypadku nie uregulowania zaległości przez okres dłuższy niż 14 dni, sprawa kierowana będzie do windykacji na wyłączny koszt dłużnika.

7.     Rezerwacja kortów w dniu gry nie może zostać anulowana i podlega opłacie.  

8.     Każdy wynajmujący ma obowiązek poinformowania przed grą recepcję Klubu o swojej obecności na kortach.

9.     Opłatę za użytkowanie kortów należy uiszczać w recepcji obiektu przed rozpoczęciem gry, według aktualnie obowiązujących stawek.

10.  Rabat od systemów partnerskich (OkSystem, Multisport) naliczany jest od ceny regularnej. Kartę/Sms należy zeskanować/wysłać przed grą oraz okazać ważny dokument tożsamości.

11.  Każdy korzystający z kortów tenisowych ma obowiązek po skończonej grze „zasiatkować” kort.

12.  Korzystający z kortów ma obowiązek przestrzegać godzin wynajęcia kortu i nie przedłużać gier, chyba że zostanie to uzgodnione w recepcji przed przedłużeniem gry.

13.  W przypadku niekorzystnego dla Klubu układu rezerwacji kortów, Klub zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji klienta na inny kort.

14.  W przypadku organizacji turnieju, Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji.

15.  Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez konieczności podania przyczyny.

 

III Rezerwacje kortów na czas określony (stałe rezerwacje – abonamenty)

1.     Abonament jest rezerwacją kortu na określony okres i obowiązuje od daty sprzedaży.

2.     Abonament sprzedawany jest na okres 12 tygodni lub na cały sezon letni lub zimowy.

3.     Abonament sprzedawany jest odrębnie na sezon letni  i zimowy.

4.     Opłata za abonament pobierana jest z góry za cały sezon lub za okres 12 tygodni.

5.     Abonament na 4 tygodnie dostępny jest wyłącznie dla klientów z członkostwem rocznym.

6.     Rezerwacji terminu na dany okres można dokonać wyłącznie poprzez wpłatę całej kwoty. Nieopłacone rezerwacje zostaną utrzymane maksymalnie przez 24 godziny.

7.     Abonent zobowiązany jest do posiadania karty klienta. Kaucja 10zł, zwrotna w momencie oddania karty.

8.     Osoba korzystająca z abonament lub stałej rezerwacji ma pierwszeństwo do przedłużenia stałego terminu w obrębie danego sezonu abonamentowego (letniego/zimowego) jednak nie później niż na tydzień przed jego wygaśnięciem. W przypadku nieprzedłużenia abonamentu, stały termin zostanie anulowany.

9.     Abonament uprawnia do:

- korzystania z kortów w wyznaczonym terminie przez osoby wykupujące abonament lub przez osoby trzecie wskazane przez właściciela abonamentu.

- korzystania z ulg i zniżek przysługujących klientom z kartą stałego klienta.

10.  Odwołanie rezerwacji może nastąpić nie później niż 48 godzin przed zarezerwowanym terminem  i uprawnia do odegranie rezerwacji w innym terminie, na korcie o tej samej lub niższej cenie.

11.  W przypadku przesunięcia rezerwacji na droższy przedział godzinowy, klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy w opłacie za kort.

12.  W przypadku nieodwołania lub odwołania rezerwacji w późniejszym terminie niż wyznaczone minimum Klub nie zwraca pieniędzy za zarezerwowany termin.

13.  Klub nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane terminy.  Nadpłata możliwa jest do wykorzystania w kolejnym okresie abonamentowym.

14.  O zmianach z sezonu letniego na zimowy i odwrotnie, Klub będzie informować z wyprzedzeniem.

15.  Klub zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa w dostępie do kortów na potrzeby Akademii Tenisa oraz klubowych trenerów w przypadku ograniczonego dostępu.

16.  Klub zastrzega sobie prawo do likwidacji abonamentu w trakcie trwania sezonu i zwrotu pieniędzy za niewykorzystane terminy, bez podania przyczyny.

17.  Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w przypadku organizacji turnieju i zwrotu pieniędzy za niewykorzystane terminy.

18.  Rezerwacje abonamentowe, dla klientów korzystających z systemów partnerskich rozliczane są bez zniżek, według aktualnie obowiązującego cennika.

19.  W przypadku nieopłacenia nieterminowo odwołanej rezerwacji przez klienta korzystającego z rezerwacji abonamentowej z wykorzystaniem systemów partnerskich, Fame Sport Club zastrzega sobie prawo do anulowania klientowi stałego terminu.

 

IV Karnety na określoną liczbę gier z instruktorem

1.     Istnieje możliwość wykupienia karnetów na określoną liczbę gier z trenerem (5,10). Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty z góry za określoną ilość gier.

2.     Posiadacze karnetów na określoną liczbę gier maja obowiązek dokonywania każdorazowo rezerwacji telefonicznej lub przez trenera prowadzącego (karnetów tych nie należy utożsamiać ze stałą rezerwacją na dany dzień i godzinę).

3.     W zależności od ilości wykupionych gier, korzystającemu z gier z trenerem przysługuje rabat odpowiednio w wysokości 5 lub 10%.

4.     Cena karnetów jest uzależniona od przedziałów czasowych zawartych w cenniku.

5.     Karnety są ważne na dany sezon letni lub zimowy.

6.     Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanych gier z danego sezonu na sezon następny.

7.     Odpowiedzialność za terminowe (24h przed)  odwołanie gry z trenerem spoczywa na kliencie.  Klient zobowiązany jest poinformować recepcje klubu o swojej nieobecności.

 

V Szkółka i Sekcja Tenisowa

8.     Zajęcia odbywają się na kortach przy ul. Dekerta 21, nr kontaktowy (12)659 47 80

9.     Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów posiadających uprawnienia Polskiego Związku Tenisowego.

10.  Zajęcia trwają 55 lub 85 min w zależności do grupy do której uczęszcza uczestnik.

11.  Uczestnicy zajęć rozliczani są według cennika przed rozpoczęciem treningu w danym miesiącu, nie później niż do 5 każdego miesiąca.

12.  Uczestnicy szkółki i sekcji tenisowej zobowiązani są do posiadania karty klienta. Koszt karty to 10 zł (kaucja zwrotna w momencie oddania karty).

13.  Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć treningowych do zeskanowania karty w sekretariacie klubu.

14.  W każdym miesiącu trwania szkolenia uczestnik wnosi opłatę za rezerwacje miejsca w grupie, zgodnie z zadeklarowanym wariatem szkolenia. Opłata jest niezależna od obecności na zajęciach.

15.  Klub  nie umożliwia odrabiania nieobecności w innych grupach treningowych.

16.  W przypadku gdy uczestnik zajęć opuszcza z winy niezależnej od Klubu (choroba, zielona szkoła, itp.) połowę lub więcej treningów w danym miesiącu kalendarzowym, Klub udostępnia mu bezpłatnie trenera klubowego na godzinny trening (bon trenerski). Zawodnik pokrywa jedynie koszt wynajmu kortu na te dodatkowe zajęcia. Bon jest ważny do końca wakacji  danego sezonu szkoleniowego.

17.  Wykupiony karnet na treningi techniczne obowiązują tylko w danym miesiącu treningowym.

18.  Jeżeli liczba uczestników danej grupy spadnie poniżej 4 osób, Klub ma prawo rozwiązać grupę, proponując uczestnikowi udział w grupie o tym samym lub zbliżonym poziomie umiejętności, a gdyby było to nie możliwe, rozwiązać umowę za porozumieniem stron oraz dokonać zwrotu nadpłaconych kwot za szkolenie, które nie odbyło się z uwagi na rozwiązanie grupy.

  1. Odpłatność za treningi  w miesiącu, w którym wypadają ferie zimowe  wynosić będzie 50% standardowej opłaty za rezerwację miejsca w grupie, według zadeklarowanego przez uczestnika wariantu szkolenia tenisowego.
  2. Każdy uczestnik szkolenia tenisowego Fame Sport Club  poniżej 10 roku życia zobowiązany jest do posiadania licencji PZT z przynależnością do KS Grzegórzecki Kraków. Licencja jest bezpłatna.
  3. Uczestnicy zajęć tenisowych z nieuregulowanymi płatnościami nie będą wpuszczani na kort.

22.  Podczas zajęć na kortach mogą przebywać jedynie trenerzy, instruktorzy i trenujący.

23.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach w stroju sportowym, oraz obuwiu przystosowanym do nawierzchni znajdującej się na kortach Fame Sport.

24.  Każdy uczestnik ma obowiązek punktualnie przychodzić na zajęcia. Dopuszczalne jest 5 minutowe spóźnienie. Po tym czasie instruktor/trener ma prawo odmówić uczestnikowi wejścia na kort. Zaleca się przychodzić 10 minut przed rozpoczęciem treningu.

 

VI RODO

1.     Administratorem danych osobowych jest Fame Sport Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą przy ul. Dekerta 21, 30-703 Kraków. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).


VII Postanowienia ko
ńcowe

1.     Regulamin obowiązuje od 10.05.2020r.

2.     Osoby korzystające z kortów są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oraz do przestrzegania postanowień w nich zawartych.

3.     Wejście na kort jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4.     Fame Sport Club zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.